Północnoamerykański Układ Wolnego Handlu (NAFTA)

Część pierwsza: Część ogólna

Rozdział pierwszy: Cele

Artykuł 101: Ustanowienie strefy wolnego handlu

Strony niniejszego Układu, zgodnie z artykułem XXIV Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu, niniejszym ustanawiają strefę wolnego handlu.

Artykuł 102: Cele

1. Cele niniejszego Układu, opracowane bardziej szczegółowo poprzez jego zasady i reguły, w tym traktowanie narodowe, klauzulę najwyższego uprzywilejowania i przejrzystość, są następujące:

  • a) wyeliminowanie barier w handlu i ułatwienie transgranicznego przepływu towarów i usług między terytoriami Stron;
  • b) promowanie warunków uczciwej konkurencji w strefie wolnego handlu;
  • c) znaczne zwiększenie możliwości inwestycyjnych na terytoriach Stron;
  • d) zapewnienie odpowiedniej i skutecznej ochrony i egzekwowania praw własności intelektualnej na terytorium każdej ze Stron;
  • e) stworzenie skutecznych procedur wdrażania i stosowania niniejszej Umowy, wspólnego administrowania nią i rozwiązywania sporów; oraz
  • f) ustanowienie ram dla dalszej współpracy trójstronnej, regionalnej i wielostronnej w celu rozszerzenia i zwiększenia korzyści wynikających z niniejszej Umowy.

2. Strony interpretują i stosują postanowienia niniejszej Umowy w świetle jej celów określonych w ust. 1 i zgodnie z obowiązującymi zasadami prawa międzynarodowego.

Artykuł 103: Stosunek do innych umów

1. Strony potwierdzają swoje istniejące prawa i obowiązki w odniesieniu do siebie nawzajem na mocy Układu ogólnego w sprawie taryf celnych i handlu oraz innych umów, których Strony są stronami.

2. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności między niniejszą Umową a takimi innymi umowami, niniejsza Umowa ma pierwszeństwo w zakresie tej niezgodności, chyba że niniejsza Umowa stanowi inaczej.

Artykuł 104: Stosunek do umów dotyczących środowiska i ochrony przyrody

1. W przypadku jakiejkolwiek niezgodności między niniejszą Umową a szczegółowymi zobowiązaniami handlowymi określonymi w:

  • a) Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem, sporządzonej w Waszyngtonie dnia 3 marca 1973 r., zmienionej dnia 22 czerwca 1979 r.,
  • b) Protokole montrealskim w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową, sporządzonym w Montrealu dnia 16 września 1987 r, zmieniona 29 czerwca 1990 roku,
  • c) Konwencja bazylejska o kontroli transgranicznego przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych, sporządzona w Bazylei dnia 22 marca 1989 roku, z dniem jej wejścia w życie w odniesieniu do Kanady, Meksyku i Stanów Zjednoczonych, lub
  • d) umowy wymienione w załączniku 104.1,

takie zobowiązania mają pierwszeństwo w zakresie niespójności, pod warunkiem że w przypadku gdy Strona ma wybór między równie skutecznymi i rozsądnie dostępnymi środkami wypełnienia takich zobowiązań, Strona wybiera alternatywę, która jest najmniej niespójna z innymi postanowieniami niniejszego Porozumienia.

2. Strony mogą uzgodnić na piśmie modyfikację załącznika 104.1 w celu włączenia wszelkich zmian do umowy, o której mowa w ust. 1, oraz wszelkich innych umów dotyczących środowiska naturalnego lub ochrony przyrody.

Artykuł 105: Zakres zobowiązań

Strony zapewniają podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu nadania skuteczności postanowieniom niniejszej Umowy, w tym ich przestrzegania, z wyjątkiem przypadków, gdy niniejsza Umowa stanowi inaczej, przez rządy państw i prowincji.

Załącznik 104.1: Bilateral and Other Environmental and Conservation Agreements

1. Umowa między Rządem Kanady a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki dotycząca transgranicznego przemieszczania odpadów niebezpiecznych, podpisana w Ottawie dnia 28 października 1986 roku.

2. Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Meksykańskimi Stanami Zjednoczonymi w sprawie współpracy na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska w obszarze przygranicznym, podpisana w La Paz, Baja California Sur, dnia 14 sierpnia 1983 r.

Zgłoś problem na tej stronie

Dziękuję za pomoc!

Nie otrzymasz odpowiedzi. W przypadku zapytań, prosimy o kontakt.

Data zmodyfikowana: 2016-11-30