Pohjois-Amerikan vapaakauppasopimus (NAFTA)

Ensimmäinen osa: Yleinen osa

Ykkösluku: Tavoitteet

101 artikla: Vapaakauppa-alueen perustaminen

Tämän sopimuksen osapuolet perustavat tullitariffeja ja kauppaa koskevan yleissopimuksen XXIV artiklan mukaisesti vapaakauppa-alueen.

102 artikla: Tavoitteet

1. Tämän sopimuksen, sellaisena kuin se on tarkemmin määritelty sen periaatteiden ja sääntöjen, kuten kansallisen kohtelun, suosituimmuuskohtelun ja avoimuuden, avulla, tavoitteet ovat seuraavat:

  • a) poistaa tavaroiden ja palvelujen kaupan esteet ja helpottaa tavaroiden ja palvelujen liikkumista rajojen yli sopimuspuolten alueiden välillä;
  • b) edistää oikeudenmukaisen kilpailun edellytyksiä vapaakauppa-alueella;
  • c) lisätä merkittävästi investointimahdollisuuksia sopimuspuolten alueilla;
  • d) tarjota riittävä ja tehokas teollis- ja tekijänoikeuksien suoja ja täytäntöönpano kummankin sopimuspuolen alueella;
  • e) luoda tehokkaat menettelyt tämän sopimuksen täytäntöönpanoa ja soveltamista, sen yhteishallintoa ja riitojen ratkaisemista varten; ja
  • f) luoda puitteet kolmikantaiselle, alueelliselle ja monenväliselle yhteistyölle tämän sopimuksen hyötyjen laajentamiseksi ja parantamiseksi.

2. Osapuolet tulkitsevat ja soveltavat tämän sopimuksen määräyksiä 1 kohdassa esitettyjen tavoitteiden ja sovellettavien kansainvälisen oikeuden sääntöjen mukaisesti.

103 artikla: Suhde muihin sopimuksiin

1. Osapuolet tulkitsevat ja soveltavat tätä sopimusta 1 kohdassa esitettyjen tavoitteiden mukaisesti. Osapuolet vahvistavat voimassa olevat oikeutensa ja velvollisuutensa toisiinsa nähden, jotka perustuvat tullitariffeja ja kauppaa koskevaan yleissopimukseen ja muihin sopimuksiin, joiden osapuolia osapuolet ovat.

2. Jos tämän sopimuksen ja tällaisten muiden sopimusten välillä on ristiriitaisuuksia, tämä sopimus on etusijalla siinä määrin kuin ristiriitaisuudet ovat ristiriidassa, jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä.

104 artikla: Suhde ympäristö- ja luonnonsuojelusopimuksiin

1. Suhde ympäristö- ja luonnonsuojelusopimuksiin. Jos tämän sopimuksen ja seuraavien artiklojen mukaisten erityisten kaupallisten velvoitteiden välillä on epäjohdonmukaisuutta:

  • a) Washingtonissa 3 päivänä maaliskuuta 1973 tehty yleissopimus luonnonvaraisen eläimistön ja kasviston uhanalaisten lajien kansainvälisestä kaupasta, sellaisena kuin se on muutettuna 22 päivänä kesäkuuta 1979,
  • b) Montrealin pöytäkirjassa otsonikerrosta heikentävistä aineista, tehty Montrealissa 16 päivänä syyskuuta 1987, sellaisena kuin se on muutettuna 29 päivänä kesäkuuta 1990,
  • c) Baselin yleissopimus vaarallisten jätteiden maan rajan ylittävien siirtojen ja käsittelyn valvonnasta, tehty Baselissa 22 päivänä maaliskuuta 1989, sen tullessa voimaan Kanadan, Meksikon ja Yhdysvaltojen osalta, tai
  • d) liitteessä 104 esitetyt sopimukset.1,

tällaiset velvoitteet ovat etusijalla siinä määrin kuin ne ovat ristiriidassa keskenään edellyttäen, että jos sopimuspuoli voi valita yhtä tehokkaiden ja kohtuullisesti käytettävissä olevien keinojen välillä tällaisten velvoitteiden noudattamiseksi, sopimuspuoli valitsee vaihtoehdon, joka on vähiten ristiriidassa tämän sopimuksen muiden määräysten kanssa.

2. Sopimuspuolet voivat sopia kirjallisesti liitteen 104 muuttamisesta.1 siten, että siihen sisällytetään kaikki 1 kohdassa tarkoitetun sopimuksen muutokset sekä kaikki muut ympäristö- tai luonnonsuojelusopimukset.

105 artikla: Velvoitteiden laajuus

Puolet varmistavat, että kaikki tarvittavat toimenpiteet toteutetaan tämän sopimuksen määräysten täytäntöön panemiseksi, mukaan luettuna osavaltioiden ja maakuntien hallitusten suorittama niiden noudattaminen, jollei tässä sopimuksessa toisin määrätä.

Liite 104.1. Liitteessä 104.1. Sopimuspuolet varmistavat, että sopimuspuolet noudattavat tätä sopimusta ja sen määräyksiä: Kahdenväliset ja muut ympäristö- ja luonnonsuojelusopimukset

1. Kanadan hallituksen ja Amerikan yhdysvaltojen hallituksen välinen sopimus vaarallisten jätteiden valtioiden rajat ylittävästä siirrosta , allekirjoitettu Ottawassa 28 päivänä lokakuuta 1986.

2. Amerikan yhdysvaltojen ja Meksikon yhdysvaltojen välinen sopimus yhteistyöstä ympäristön suojelemiseksi ja parantamiseksi raja-alueella , allekirjoitettu La Pazissa, Baja California Surissa, 14. elokuuta 1983.

Ilmoita ongelma tällä sivulla

Kiitokset avusta!

Et saa vastausta. Tiedusteluja varten ota yhteyttä.

Päiväys muokattu: 2016-11-30