Wie zijn de Israëlieten?

Vraag: “Wie zijn de Israëlieten?”
Antwoord: De Israëlieten zijn de fysieke afstammelingen van Abraham via Izaäk en Jakob. God veranderde Jakobs naam in Israël in Genesis 32:28. Vanaf dat moment werden zijn zonen en andere nakomelingen “zonen van Israël” of “Israëlieten” genoemd.”
Jacob (of Israël) had twaalf zonen, de stamvaders van de twaalf stammen van de Israëlieten. Het meest toepasselijk werd ieder lid van één van de stammen van Israël een “Israëliet” genoemd. We zien dit gebruik van Israëliet vaak in het Oude Testament (b.v. Exodus 5:19; Leviticus 24:10; Nehemia 9:2). Het woord Israëliet komt nog enkele malen voor in het Nieuwe Testament: Jezus noemt Nathanael een “Israëliet” in Johannes 1:47, en Paulus noemt zichzelf een “Israëliet” in Romeinen 11:1.
Het woord Israëliet wordt vaak synoniem gebruikt met de termen Hebreeër en Jood. Er zijn enkele technische verschillen die deze woorden van elkaar scheiden, maar voor het grootste deel is een dergelijke verwisseling van termen aanvaardbaar. Wij verwijzen soms naar de Israëlieten of Joden als “Gods uitverkoren volk”. Deze benaming is rechtstreeks verbonden met het verbond dat God met Abraham sloot in Genesis 12:1-3.
De Israëlieten waren ook de ontvangers van andere verbonden met God: het Mozaïsche Verbond (Exodus 19-24), het Palestijnse (of Land) Verbond (Deuteronomium 29:1-29), het Davidische Verbond (1 Kronieken 17:11-14), en het Nieuwe Verbond (Jeremia 31:31, 33). Het Nieuwe Verbond werd, door de genade van God, uitgebreid tot iedereen – Jood of niet-Jood – die geloof heeft in Jezus Christus (Romeinen 10:12).
In het Nieuwe Testament krijgt het woord Israëliet een andere connotatie die te maken heeft met iemands geestelijke toestand. Jezus noemde Nathanael “inderdaad” een Israëliet (Johannes 1:47). Jaren later ontmoette Jezus Zacheüs, die een Israëliet van geboorte was, en zei over hem: “Heden is de redding tot dit huis gekomen, want ook deze man is een zoon van Abraham” (Lucas 19:9). Wij combineren dit met het onderwijs van Paulus dat “zij die geloof hebben kinderen van Abraham zijn” (Galaten 3:7) om te concluderen dat redding niet gebaseerd is op fysieke afstamming maar op geloof in de Messiah. Er is een verschil tussen een Israëliet door geboorte (zonder geloof) en een Israëliet “wel degelijk” (in het bezit van het geloof van Abraham). Nikodemus, een Israëlitische leider, moest opnieuw geboren worden (Johannes 3:3).
God beloofde de Israëlieten te zegenen als zij de Wet van Mozes hielden. Door de jaren heen heeft God de Israëlieten op verbazingwekkende wijze gebruikt, zoals Paulus samenvat: “Zij zijn Israëlieten, en aan hen behoren de aanneming, de heerlijkheid, de verbonden, het geven van de wet, de eredienst en de beloften. Tot hen behoren de aartsvaders, en uit hun geslacht, naar het vlees, is de Christus, die God is over allen, gezegend in eeuwigheid. Amen” (Romeinen 9:4-5, ESV). God beloofde ook dat de hele mensheid gezegend zou worden door het geslacht van Abraham (Genesis 12:3). Jezus Christus is de vervulling van deze universele zegen.