The Value of Young Adult Literature

By Michael Cart for YALSA

Adopted by YALSA’s Board of Directors, January 2008

Abstract: Dit witboek bespreekt de aard en de evolutie van literatuur voor jongeren, met bijzondere nadruk op de huidige situatie en de waarde ervan voor het beoogde lezerspubliek. Het Witboek bespreekt de toegenomen levensvatbaarheid van de literatuur voor jongvolwassenen, het belang ervan om tegemoet te komen aan de levensbehoeften van jongvolwassenen en de toenemende waarde ervan voor het bevorderen van de geletterdheid van adolescenten. De conclusie is dat de Young Adult Library Services Association zich zal inzetten voor het evalueren, promoten en ondersteunen van een zo wijd mogelijke beschikbaarheid van deze literatuur voor Amerikaanse jongeren.

Achtergrond: De term “jongvolwassenenliteratuur” is inherent amorf, omdat de samenstellende termen “jongvolwassen” en “literatuur” dynamisch zijn, veranderend naarmate cultuur en maatschappij – die hun context bieden – veranderen. Toen de term eind jaren zestig voor het eerst algemeen werd gebruikt, verwees hij naar realistische fictie die zich afspeelde in de echte (in tegenstelling tot verbeelde), hedendaagse wereld en handelde over problemen, kwesties en levensomstandigheden die van belang zijn voor jonge lezers van ongeveer 12-18 jaar. Dergelijke titels werden uitgegeven door de kinderboekenafdelingen van Amerikaanse uitgevers en werden op de markt gebracht aan instellingen – bibliotheken en scholen – die deze bevolkingsgroepen bedienden.
Hoewel een deel van dit vandaag de dag nog steeds waar is, is er nog veel meer veranderd. De laatste jaren is bijvoorbeeld de omvang van deze bevolkingsgroep drastisch veranderd. Tussen 1990 en 2000 is het aantal personen tussen 12 en 19 jaar gestegen tot 32 miljoen, een groei van zeventien procent die de groei van de rest van de bevolking aanzienlijk heeft overtroffen. De omvang van dit bevolkingssegment is ook toegenomen doordat de conventionele definitie van “jongvolwassene” is uitgebreid tot jongeren vanaf tien jaar en, sinds het eind van de jaren negentig, tot ouderen vanaf vijfentwintig jaar.

“Literatuur”, waarmee van oudsher fictie werd bedoeld, is ook uitgebreid met nieuwe vormen van literaire – of verhalende – non-fictie en nieuwe vormen van poëzie, waaronder romans en boek-romans van non-fictie in dichtvorm. Door het toenemend belang van visuele communicatie is deze definitie uitgebreid met het beeld, vooral wanneer dit in combinatie met tekst wordt aangeboden, zoals in het geval van prentenboeken, strips, grafische romans en non-fictie.

Als gevolg van deze nieuwe, uitgebreide termen is het aantal boeken dat voor dit publiek wordt gepubliceerd eveneens toegenomen, misschien wel met 25 procent, uitgaande van het aantal titels dat door een toonaangevend tijdschrift wordt gerecenseerd. Ook industrie analist Albert Greco stelt dat de verkoop van jonge volwassenen boeken steeg met 23 procent van 1999 tot 2005.

Hoewel ooit afgedaan als een genre bestaande uit weinig meer dan probleem romans en romances, heeft jonge volwassenen literatuur, sinds het midden van de jaren 1990, volwassen geworden als literatuur – literatuur die artistieke innovatie, experimenteren, en het nemen van risico’s verwelkomt.

Het bewijs hiervan is de instelling van de Michael L. Printz Award, die YALSA jaarlijks uitreikt aan de auteur van het beste young adult-boek van het jaar, waarbij “beste” uitsluitend wordt gedefinieerd in termen van literaire verdienste. Een ander bewijs is het buitengewoon grote aantal auteurs voor volwassenen die zijn begonnen met het schrijven voor jonge volwassenen – auteurs als Michael Chabon, Isabel Allende, Dale Peck, Julia Alvarez, T.C. Boyle, Joyce Carol Oates, Francine Prose, en een groot aantal anderen. Als gevolg van deze en andere innovaties is de literatuur voor jongeren uitgegroeid tot een van de meest dynamische, creatief opwindende gebieden van de uitgeverij.

Positie: YALSA erkent deze groeiende diversiteit door het aantal boekgerelateerde prijzen en lijsten die het uitreikt en publiceert uit te breiden. Audioboeken en grafische romans zijn slechts twee van de nieuwe gebieden waarop YALSA zich richt. Ondertussen blijft YALSA uitmuntendheid in het veld promoten door middel van prijzen als de Printz, ALEX, en Margaret A. Edwards Awards en aanbevolen lijsten als Best Books for Young Adults en Quick Picks for Reluctant Young Adult Readers.

YALSA erkent ook dat, of men young adult literatuur nu eng of breed definieert, veel van haar waarde niet gekwantificeerd kan worden maar gevonden moet worden in hoe het tegemoet komt aan de behoeften van haar lezers. Vaak omschreven als “ontwikkelingsgericht”, erkennen deze behoeften dat jongvolwassenen wezens zijn in evolutie, op zoek naar zichzelf en identiteit; wezens die voortdurend groeien en veranderen, morfinerend van de kindertijd naar die van de volwassenheid. Die overgangsperiode die “jongvolwassenheid” wordt genoemd, is een uniek deel van het leven, dat zich onderscheidt door unieke behoeften die – op zijn minst – fysiek, intellectueel, emotioneel en maatschappelijk van aard zijn.

Door in te spelen op deze behoeften wordt literatuur voor jongeren niet alleen waardevol door haar kunstzinnigheid, maar ook door haar relevantie voor het leven van haar lezers. En door niet alleen in te spelen op hun behoeften, maar ook op hun interesses, wordt de literatuur een krachtige stimulans voor hen om te lezen, nog een dwingende reden om er waarde aan te hechten, vooral in een tijd waarin geletterdheid onder adolescenten een uiterst belangrijke kwestie is geworden. De Alliance for Excellent Education heeft een “alfabetiseringscrisis onder middelbare en middelbare scholieren” uitgeroepen in het kielzog van onderzoek van de National Assessment of Educational Progress waaruit blijkt dat 65 procent van de afstuderende middelbare scholieren en 71 procent van de achtste klassers van Amerika onder hun niveau lezen.

Nadat geletterdheid een andere ontwikkelingsbehoefte van jonge volwassenen is geworden, zijn organisaties als de International Reading Association en de National Council of Teachers of English begonnen de dwingende noodzaak te erkennen van “een grote verscheidenheid aan leesmateriaal dat zij (jonge volwassenen) kunnen en willen lezen” (IRA), boeken die “zelfgekozen moeten zijn en van groot belang voor de lezer” (NCTE), jongvolwassenenboeken, kortom.

Als relevante literatuur die tegemoetkomt aan ontwikkelingsbehoeften – inclusief leesvaardigheid – wordt jongvolwassenenliteratuur ook een ontwikkelingstroef, die YALSA’s New Directions For Library Service To Young Adults definieert als “een factor die de positieve ontwikkeling van tieners bevordert.” Het onafhankelijke Search Institute zonder winstoogmerk biedt een kader van veertig van dergelijke ontwikkelingsmogelijkheden.

YALSA vindt nog een van de belangrijkste waarden van literatuur voor jongeren in haar vermogen om lezers de kans te bieden zichzelf weerspiegeld te zien in haar pagina’s. Jongvolwassenheid is, intrinsiek, een periode van spanning. Aan de ene kant hebben jongvolwassenen een alles verterende behoefte om erbij te horen. Maar aan de andere kant zijn ze ook van nature solipsistisch en beschouwen zichzelf als uniek, wat voor hen geen reden is tot feestvieren maar eerder tot wanhoop. Want uniek zijn is anders zijn dan je gelijken, in feite “anders” zijn. En ‘anders’ zijn is er niet bijhoren, maar verstoten worden. Wie zichzelf terugziet op de bladzijden van een jongvolwassenenboek, krijgt dus de geruststelling dat hij toch niet alleen is, niet anders, niet vreemd, maar in plaats daarvan een levensvatbaar onderdeel van een grotere gemeenschap van wezens die een gemeenschappelijke menselijkheid delen.
Een andere waarde van jongvolwassenenliteratuur is haar vermogen om begrip, empathie en medeleven te kweken door levendig gerealiseerde portretten te bieden van de levens – van buiten en van binnen – van individuen die niet op de lezer lijken. Op deze manier nodigt lectuur voor jongeren
haar lezers uit om de menselijkheid te omarmen die zij delen met degenen die – als de ontmoeting tijdens het lezen er niet was geweest – voor altijd vreemden of – erger nog – onherstelbaar “anders” zouden zijn gebleven.”

Nog een andere waarde van lectuur voor jongeren is haar vermogen om haar lezers de waarheid te vertellen, hoe onaangenaam die soms ook moge zijn, want op deze manier rust zij haar lezers toe om om te gaan met de realiteit van de naderende volwassenheid en om de rechten en verantwoordelijkheden van het burgerschap op zich te nemen.

Door de lezers een dergelijk referentiekader te bieden, helpt het hen ook rolmodellen te vinden, de wereld waarin zij leven te begrijpen, een persoonlijke filosofie van het bestaan te ontwikkelen, te bepalen wat goed is en evenzeer wat verkeerd is, een persoonlijke gevoeligheid te cultiveren. Om, met andere woorden, beschaafd te worden.

Conclusie: Om al deze redenen waardeert de Young Adult Library Services Association jeugdliteratuur, gelooft dat het een onmisbaar onderdeel is van openbare en schoolbibliotheekcollecties, en beschouwt het als essentieel voor een gezonde ontwikkeling van de jeugd en de daaruit voortvloeiende ontwikkeling van gezonde gemeenschappen waarin zowel de jeugd als bibliotheken kunnen gedijen.

Reference

  1. Alliance for Excellent Education. Perscentrum, http://all4ed.org/press_room. Accessed 9/28/07.
  2. Cart, Michael. “Tieners en de toekomst van het lezen.” American Libraries. Oktober 2007.
  3. Cart, Michael. “Literatuur voor jongeren: The State of a Restless Art” in Passions and Pleasures door Michael Cart. Lanham, MD: The Scarecrow Press, 2007
  4. International Reading Association. “Adolescent Literacy” www.reading.org/resources/issues/positions_adolescent.html Accessed 9/28/07.
  5. Magazine Publishers of America. Teen Market Profile. www.magazine.org/content/files/teenprofile04.pdf (PDF-bestand). Accessed 9/28/07.
  6. NCTE. “A Call To Action.” www.ncte.org Accessed 9/28/07.
  7. Patrick Jones for the Young Adult Library Services Association. New Directions for Library Service to Young Adults. Onder redactie van Linda Waddle. Chicago: ALA, 2002.
  8. Search Institute. www.search-institute.org.