Nuorten aikuisten kirjallisuuden arvo

Michael Cart YALSA:n puolesta

Hyväksytty YALSA:n johtokunnassa tammikuussa 2008

Yhteenveto: Tässä valkoisessa kirjassa käsitellään nuorten aikuisten kirjallisuuden luonnetta ja kehittymistä painottaen erityisesti nuorten aikuisten kirjallisuuden tämänhetkistä tilaa ja arvoa lukijakunnalleen. Valkoisessa kirjassa käsitellään sen lisääntynyttä elinkelpoisuutta kriittisesti kiitettävänä kirjallisuuden lajina sekä sen merkitystä nuorten aikuisten elämäntarpeiden tyydyttämisessä ja sen kasvavaa arvoa nuorten lukutaidon edistämisessä. Lopuksi todetaan, että Nuorten aikuisten kirjastopalveluiden yhdistys on sitoutunut arvioimaan, edistämään ja tukemaan tämän kirjallisuuden mahdollisimman laajaa saatavuutta amerikkalaisille nuorille.

Tausta: Termi ”nuorten aikuisten kirjallisuus” on luonnostaan epämääräinen, sillä sen muodostavat termit ”nuori aikuinen” ja ”kirjallisuus” ovat dynaamisia ja muuttuvat sitä mukaa kuin kulttuuri ja yhteiskunta – jotka muodostavat niiden kontekstin – muuttuvat. Kun termiä alettiin käyttää yleisesti 1960-luvun lopulla, sillä viitattiin realistiseen kaunokirjallisuuteen, joka sijoittui todelliseen (eikä kuviteltuun) nykymaailmaan ja käsitteli ongelmia, kysymyksiä ja elämäntilanteita, jotka kiinnostavat noin 12-18-vuotiaita nuoria lukijoita. Tällaisia teoksia julkaisivat amerikkalaisten kustantamoiden lastenkirjaosastot, ja niitä markkinoitiin laitoksille – kirjastoille ja kouluille – jotka palvelivat kyseisiä väestöryhmiä.
Joskin tämä pitää paikkansa nykyäänkin, paljon muuta on muuttunut. Viime vuosina esimerkiksi tämän väestöryhmän koko on muuttunut dramaattisesti. Vuosien 1990 ja 2000 välisenä aikana 12-19-vuotiaiden määrä nousi huimasti 32 miljoonaan, mikä on seitsemäntoista prosentin kasvuvauhti, joka on huomattavasti nopeampi kuin muun väestön kasvu. Tämän väestöryhmän koko on kasvanut myös sen myötä, että ”nuoren aikuisen” perinteinen määritelmä on laajentunut kattamaan niinkin nuoret kuin 10-vuotiaat ja 1990-luvun loppupuolelta lähtien niinkin vanhat kuin 25-vuotiaat.

”Kirjallisuus”, joka perinteisesti on tarkoittanut kaunokirjallisuutta, on laajentunut kattamaan myös uusia kirjallisen tietokirjallisuuden eli kerronnallisen tietokirjallisuuden muotoja ja uusia runouden muotoja, mukaan lukien romaaneja ja kirjamaisia tietokirjallisuuden teoksia, jotka on kirjoitettu säkein. Visuaalisen viestinnän kasvava merkitys on alkanut laajentaa tätä määritelmää kattamaan myös kuvallisen, erityisesti silloin, kun sitä tarjotaan yhdessä tekstin kanssa, kuten kuvakirjoissa, sarjakuvissa ja graafisissa romaaneissa ja tietokirjoissa.

Näiden uusien, laajempien termien seurauksena tälle kohderyhmälle julkaistavien kirjojen määrä on vastaavasti kasvanut, kenties jopa 25 prosentilla johtavan aikakausjulkaisun arvostelussa olleiden nimikkeiden määrän perusteella. Vastaavasti alan analyytikko Albert Greco toteaa, että nuorten aikuisten kirjojen myynti kasvoi 23 prosenttia vuodesta 1999 vuoteen 2005.

Vaikka nuorten aikuisten kirjallisuus aikoinaan hylättiin genrenä, joka koostui vain ongelmaromaaneista ja romansseista, se on 1990-luvun puolivälin jälkeen tullut täysi-ikäiseksi kirjallisuudeksi – kirjallisuudeksi, joka suhtautuu myönteisesti taiteellisiin innovaatioihin, kokeiluihin ja riskinottoon.

Todiste tästä on Michael L. Printz Award -palkinnon perustaminen, jonka YALSA myöntää vuosittain vuoden parhaan nuortenkirjan kirjoittajalle, ja ”paras” määritellään yksinomaan kirjallisten ansioiden perusteella. Toinen todiste on se, että poikkeuksellisen moni kriitikoiden ylistämä aikuiskirjailija on alkanut kirjoittaa nuorille aikuisille – esimerkiksi Michael Chabon, Isabel Allende, Dale Peck, Julia Alvarez, T. C. Boyle, Joyce Carol Oates, Francine Prose ja monet muut. Näiden ja muiden innovaatioiden seurauksena nuorten aikuisten kirjallisuudesta on tullut yksi dynaamisimmista ja luovan jännittävimmistä kustannusaloista.

Positio: YALSA tunnustaa tämän kasvavan monimuotoisuuden laajentamalla esittämiensä ja julkaisemiensa kirjoihin liittyvien palkintojen ja listojen määrää. Äänikirjat ja graafiset romaanit ovat vain kaksi uutta aluetta, joihin YALSA kohdistuu. Samalla se jatkaa alan huippuosaamisen edistämistä sellaisten vakiintuneiden palkintojen kuten Printz-, ALEX- ja Margaret A. Edwards -palkintojen sekä sellaisten suosituslistojen kuin Best Books for Young Adults ja Quick Picks for Reluctant Young Adult Readers kautta.

YALSA tunnustaa myös, että riippumatta siitä, määritelläänkö nuorten aikuisten kirjallisuus suppeasti vai laajasti, suuri osa kirjallisuuden arvosta ei ole mitattavissa määrällisesti, vaan sen arvo perustuu siihen, miten kirjallisuus vastaa lukijoidensa tarpeisiin. Näitä tarpeita kuvataan usein ”kehityksellisiksi”, ja niissä tunnustetaan, että nuoret aikuiset ovat kehittyviä olentoja, jotka etsivät itseään ja identiteettiään; olentoja, jotka kasvavat ja muuttuvat jatkuvasti muuttuen lapsuuden tilasta aikuisuuteen. Nuoreksi aikuisuudeksi kutsuttu siirtymävaihe on ainutlaatuinen osa elämää, jolle on ominaista ainutlaatuiset tarpeet, jotka ovat luonteeltaan vähintäänkin fyysisiä, älyllisiä, emotionaalisia ja yhteiskunnallisia.

Käsittelemällä näitä tarpeita nuorten aikuisten kirjallisuuden tekee arvokkaaksi paitsi sen taiteellisuus myös sen merkityksellisyys lukijoidensa elämän kannalta. Kun kirjallisuus vastaa nuorten tarpeiden lisäksi myös heidän kiinnostuksenkohteisiinsa, se houkuttelee heitä lukemaan, mikä on toinen pakottava syy kirjallisuuden arvostamiseen, erityisesti aikana, jolloin nuorten lukutaidosta on tullut kriittisen tärkeä kysymys. Alliance for Excellent Education -järjestö on julistanut ”lukutaitokriisin yläasteen ja lukion oppilaiden keskuudessa”, kun National Assessment of Educational Progress -tutkimuksessa on todettu, että 65 prosenttia valmistuvista lukiolaisista ja 71 prosenttia amerikkalaisista kahdeksasluokkalaisista lukee alle luokkatason.

Kun lukutaidosta on tullut toinen nuorten aikuisten kehitystarpeista, järjestöt, kuten International Reading Association ja National Council of Teachers of English, ovat alkaneet tunnustaa, että tarvitaan ehdottomasti ”monenlaista lukumateriaalia, jota he (nuoret aikuiset) osaavat ja haluavat lukea” (IRA), kirjoja, joiden ”pitäisi olla itse valittuja ja jotka kiinnostavat lukijaa kovasti” (NCTE), eli lyhyesti sanottuna nuorten aikuisten kirjoja.

Kirjallisuutena, jolla on merkitystä ja joka vastaa kehitystarpeisiin – lukutaito mukaan lukien – nuorten aikuisten kirjallisuudesta tulee myös kehitykseen vaikuttava voimavara, joka YALSA:n New Directions For Library Service To Young Adults -julkaisussa määritellään ”tekijäksi, joka edistää teini-ikäisten myönteistä kehitystä”. Riippumaton, voittoa tavoittelematon Search Institute tarjoaa neljänkymmenen tällaisen kehitykseen vaikuttavan tekijän kehyksen.

YALSAn mielestä toinen nuorten aikuisten kirjallisuuden tärkeimmistä arvoista on sen kyky tarjota lukijoille mahdollisuus nähdä itsensä heijastuvan kirjaston sivuilla. Nuori aikuisuus on luonnostaan jännitteinen ajanjakso. Toisaalta nuorilla aikuisilla on kaiken kattava tarve kuulua joukkoon. Toisaalta he ovat myös luonnostaan solipsistisia ja pitävät itseään ainutlaatuisina, mikä ei ole heille syy juhlaan vaan pikemminkin epätoivoon. Ainutlaatuisuus on nimittäin sitä, että on erilainen kuin ikätoverinsa, itse asiassa ”toinen”. Ja ”toiseus” on sitä, ettei kuulu joukkoon, vaan on sen sijaan syrjäytynyt. Näin ollen itsensä näkeminen nuortenkirjan sivuilla merkitsee sitä, että saa vakuutuksen siitä, ettei olekaan yksin, ei toinen, ei vieras, vaan sen sijaan elinkelpoinen osa suurempaa yhteisöä, joka koostuu olennoista, jotka jakavat yhteisen inhimillisyyden.
Toinen nuortenkirjallisuuden arvo on sen kyky edistää ymmärrystä, empatiaa ja myötätuntoa tarjoamalla elävästi toteutettuja muotokuvia lukijan kanssa erilaisten yksilöiden elämästä – sekä ulkoisesti että sisäisesti. Tällä tavoin nuorten aikuisten kirjallisuus
kutsuu lukijoitaan omaksumaan ihmisyyden, jonka he jakavat niiden kanssa, jotka – ilman lukemisen kautta tapahtuvaa kohtaamista – saattaisivat jäädä ikuisiksi ajoiksi tuntemattomiksi tai – mikä vielä pahempaa – peruuttamattomasti ”toisiksi”.

Vielä yksi nuorten aikuisten kirjallisuuden arvo on sen kyky kertoa lukijoilleen totuus, olipa se toisinaan kuinka epämiellyttävää tahansa, sillä tällä tavoin se antaa lukijoilleen valmiudet selviytyä lähestyvästä aikuisuudesta ja ottaa vastaan kansalaisuuteen kuuluvat oikeudet ja velvollisuudet.

Antaessaan lukijoille tällaisen viitekehyksen se auttaa heitä myös löytämään roolimalleja, ymmärtämään maailmaa, jossa he asuvat, kehittämään henkilökohtaista filosofiaa, määrittelemään, mikä on oikein ja mikä väärin, ja kehittämään henkilökohtaista herkkyyttä. Toisin sanoen heistä tulee sivistyneitä.

Johtopäätös: Kaikista näistä syistä Nuorten aikuisten kirjastopalveluiden yhdistys arvostaa nuorten aikuisten kirjallisuutta, uskoo sen olevan välttämätön osa yleisten kirjastojen ja koulukirjastojen kokoelmia ja pitää sitä olennaisen tärkeänä nuorten terveelle kehitykselle ja sen myötä sellaisten terveiden yhteisöjen kehittymiselle, joissa sekä nuoret että kirjastot voivat menestyä.

Viite

  1. Alliance for Excellent Education. Press Center, http://all4ed.org/press_room. Viitattu 28.9.2007.
  2. Cart, Michael. ”Teens and the Future of Reading”. American Libraries. Lokakuu 2007.
  3. Cart, Michael. ”Young Adult Literature: The State of a Restless Art” teoksessa Passions and Pleasures by Michael Cart. Lanham, MD: The Scarecrow Press, 2007
  4. International Reading Association. ”Adolescent Literacy” www.reading.org/resources/issues/positions_adolescent.html Accessed 9/28/07.
  5. Magazine Publishers of America. Teen Market Profile. www.magazine.org/content/files/teenprofile04.pdf (PDF-tiedosto). Accessed 9/28/07.
  6. NCTE. ”A Call To Action.” www.ncte.org Accessed 9/28/07.
  7. Patrick Jones for the Young Adult Library Services Association. New Directions for Library Service to Young Adults. Toimittanut Linda Waddle. Chicago: ALA, 2002.
  8. Tutkimuslaitos. www.search-institute.org.

.