Antwoorden

Christenen die de Heer willen behagen, hebben vaak vragen over tiende. Het woordenboek definieert het woord “tiende” als “een tiende deel van iets dat betaald wordt als vrijwillige bijdrage of als belasting, vooral voor de ondersteuning van een godsdienstige instelling.” Het was een gebruikelijke praktijk in het Oude Testament en werd vereist van de leden van de natie Israël.

Vele christenen geloven dat dit principe van het geven van een tiende moet worden overgedragen naar het Nieuwe Testament in het geven aan de kerk en andere christelijke organisaties. Billy Graham zou in deze categorie passen. Hij heeft gezegd: “Wij hebben in ons eigen huis, net als duizenden anderen, ondervonden dat Gods zegen over de negen tienden, wanneer wij tienden, helpt om het verder te laten gaan dan tien tienden zonder Zijn zegen.” Maar zelfs dan wordt de vraag of men van zijn netto- of bruto-inkomen een tiende moet geven niet in de Schrift beantwoord, evenmin als de vraag of men het geheel aan de plaatselijke kerk moet geven of ook aan andere bedieningen. Wij menen dat dergelijke beslissingen gebaseerd moeten zijn op persoonlijke overtuiging.

Andere christenen die tienden geven, doen dat eenvoudigweg omdat zij het oudtestamentische principe respecteren en het een nuttig uitgangspunt vinden voor hun giften. Zij geloven echter niet dat tiende een nieuwtestamentische verplichting is. Het wordt niet genoemd in het Nieuwe Testament, behalve waar het de oudtestamentische praktijken beschrijft of in de Evangeliën waar Jezus zich richt tot mensen die onder de oudtestamentische wet vielen. Let op Jezus’ commentaar aan de Farizeeën in Lukas 11:42.

Een nieuwtestamentisch onderwijs over geven dat nuttig voor u kan zijn, is te vinden in 1 Korintiërs 16:2: “Op de eerste dag van elke week moet ieder van u een som geld opzij leggen die in overeenstemming is met zijn inkomen.” Deze passage brengt vier punten naar voren: we moeten individueel, regelmatig, methodisch en proportioneel geven.

De kwestie van uw geven is tussen u en God, en Hij houdt altijd rekening met onze omstandigheden. Hij weet wanneer ze buiten onze macht liggen om te leiden en te controleren. Het belangrijkste is dat wij geven zien als een voorrecht en niet als een last. Het moet niet uit een gevoel van plicht zijn, maar veeleer uit liefde voor de Heer en een verlangen om Zijn koninkrijk vooruit te zien gaan.

Tweede Korintiërs 9:6-7 zegt: “Bedenk dit: Wie zuinig zaait, zal ook zuinig oogsten, en wie rijkelijk zaait, zal ook rijkelijk oogsten. Ieder moet geven wat hij in zijn hart besloten heeft te geven, niet met tegenzin of onder dwang, want God heeft een blijmoedige gever lief.”

De diepere vraag, ziet u, is deze: Wat heeft prioriteit in ons leven? Staat Christus echt op de eerste plaats of stellen we onszelf en onze eigen verlangens voorop? Zorg ervoor dat Christus de eerste is in je leven, en vraag Hem dan om je te leiden.