Java Tutorial 4 : Hello World Application

So långt har vi skapat ett Java-projekt och även ett nytt paket. Låt oss nu skapa en java-klass.

I den vänstra rutan på vår Eclipse-arbetsyta bör vi se Java Tutorial Project och ett paket java.tutorial.example. Högerklicka på paketnamnet och ett alternativ kommer att visas som liknar det vi gjorde vid skapandet av paketet, men den här gången skulle vi välja Class i stället för package. Följande fönster visas:

Fyller formuläret i enlighet med detta. Lämna standardvärdet för källmapp och paketnamn. Som du säkert har märkt motsvarar standardvärdet Java-projektet och paketet där vi lägger till den nya klassen. För fältet name skriver du HelloWorld. Observera att mellanslag inte är tillåtet som klassnamn. Kryssa för public static void main(String args) och lämna alla andra fält som de är Klicka på Finish.

En ny klass kommer att genereras med namnet HelloWorld.

Ovanstående kod skulle ännu inte göra något bara en tom klass. Låt oss ta bort rad 7, detta är i princip bara en kommentar som i princip bara är en stub entry som påminner användaren om att börja lägga till kodlogik på den linjen.

När vi rensat koden sätter vi in linjen som skriver ut Hello World till konsolen. Lägg till System.out.println(”Hello World”). Nedan finns den fullständiga källkoden för Hello World, och låt oss sedan gå igenom varje komponent.

Linje 1 är paketnamnet där klassen hör hemma. Kontrollera på den vänstra sidofönstret i din Eclipse-applikation, klassen HelloWorld finns i paketet com.javatutorial.example som matchar det som deklareras på den första raden i vår klass.

Linje 3 till och med 7 är en kommentar. Detta fungerar som ett sätt att dokumentera vad klassen handlar om. Det är en god praxis att sätta vettig information på kommentarer.

För rad 9 public class HelloWorld, här deklarerade vi vad som är vårt klassnamn. Lägg märke till att vi har börjat deklarationen med nyckelordet public vilket innebär att vår klass HelloWorld är tillgänglig var som helst. En java-klass består av metoder som finns inuti den. I rad 9 kan du se att det finns en öppnande parentes. Denna öppna parentes måste stängas, vilket vi har gjort på rad 17.

En java-klass kan ha flera metoder. Behandla en java-metod som ett beteende för vår java-klass. I det här exemplet är vår metod main som vi har deklarerat på rad 11. I princip är linje 11 till 15 vår metod i den här klassen. I likhet med vår deklaration av HelloWorld-klassen måste varje javametod ha en öppnande och stängande parentes. Det innebär att all kod inom den öppnande och stängande parentesen är en del av metoden main. Varje gång vi anropar denna metod kommer all kodlogik inuti den att exekveras.

Låt oss ta en titt på vår metoddeklaration public static void main(String args) . I likhet med deklarationen av vår klass finns det ett nyckelord public före metodnamnet. Detta innebär att alla klasser som har tillgång till vår klass också kan anropa denna metod. Mer om accessmodifierare i det senare avsnittet av vår handledning i java-programmering. Låt oss nu gå vidare till nyckelordet void. Deklarationen void före metodnamnet main är faktiskt en returtyp. I det här fallet betyder det att metoden inte returnerar någonting, eftersom vi har skrivit void. Returtypen varierar från primitiva datatyper till objektklasser. Ordet main i ovanstående kodutdrag är metodnamnet. Innanför den inledande och avslutande parentesen finns vad vi kallar metodargument, vilket innebär att den här metoden tar emot en array av strängar med namnet args.

Nu när vi har diskuterat den grundläggande programstrukturen för java, låt oss gå in i detalj på koden för att uppnå vårt ursprungliga mål, som är att skriva ut ”Hello World” på konsolen. Detta görs genom att anropa den statiska metoden println från klassen System. Metoden println tar emot String som indata och skriver ut den på konsolen. Eftersom vi vill skriva ut ”Hello World” på konsolen har vi deklarerat System.out.println(”Hello World”); Glöm inte att lägga till semikolon efter den avslutande parentesen. Varje koddeklaration avslutas med semikolon, detta är ett måste.