F4-visum: Amerikanska familjepreferensvisum

Innehållsförteckning

F4-visumet är en del av en kategori av amerikanska invandrarvisum som kallas familjepreferensvisum. Dessa viseringar gör det möjligt för amerikanska lagliga permanent bosatta personer att återförenas med sina familjemedlemmar. Detta inkluderar bröder och systrar och i förekommande fall deras makar och minderåriga ogifta barn.

För att vara berättigad till F4-visum måste den amerikanska medborgaren vara minst 21 år gammal och kvalificera sig för att ta med sig sina syskon till USA.S, arbeta utan behov av ett Employment Authorization Document (EAD) utan endast med sitt socialförsäkringsnummer, samt att anmäla sig till studier.

F4-visumet har ett tak på 65 000 visum som utfärdas varje år, vilket begränsar antalet ansökningar som accepteras och behandlas av den amerikanska regeringen.

Vilka krav ställs på F4-visumet?

Kraven för F4-visumet omfattar behörighetskrav för både syskon till en amerikansk medborgare som bor i ett annat land, men även för den amerikanska medborgaren som vill återförenas med dem.

Det enda kravet för F4-visumet är dock att du har ett syskon i USA som är amerikansk medborgare. Ni kan vara gifta och ha barn och de skulle också kvalificera sig för F4-visum, men det är inget krav.

För den amerikanska medborgare som vill ta med sig sina syskon till USA permanent måste ni uppfylla följande villkor:

 • Du måste vara amerikansk medborgare i USA.S-medborgare
 • Du måste vara minst 21 år gammal
 • Du måste ha syskon i ett annat land och bevisa det genom födelse- eller adoptionshandlingar
 • Du måste vara bosatt i USA och ha en giltig amerikansk adress

Hur ansöker man om F4-visum?

Processen för ansökan om F4-visum måste börja med att den amerikanska medborgaren ansöker om att få sina syskon att ansluta sig till USA. Ansökan måste godkännas så att syskonen och deras familjer kan börja ansöka om F4-visum. Syskonen kan inte påbörja sin ansökan och kommer inte att vara berättigade om de ansöker om F4-visum utan en godkänd ansökan. Detta innebär att ansökan är uppdelad i två delar:

 • Den amerikanska medborgaren ansöker för sitt vuxna barn, sin make/maka och sina minderåriga barn hos U.S. Citizenship and Immigration Services (USCIS)
 • När framställningen godkänns måste det vuxna barnet och dess familj ansöka om en U.S ambassad eller konsulat i sitt hemland

Inlämning av ansökan

Den amerikanska medborgaren måste lämna in en ansökan till USCIS genom att lämna in formuläret I-130, Petition for Alien Relative (ansökan om utländsk släkting). I framställningen måste syskonet anges som huvudperson och om syskonet är gift och har minderåriga barn måste även make/maka och barn anges. Detta gör det lättare för hela familjen att få F4-visum om framställningen godkänns.

Petitionen skickas via Department of Homeland Security och behandlas inom några månader. USCIS informerar sedan den sökande om huruvida den godkändes eller avslogs. Om ansökan avslås kommer de att ange orsaken och den sökande kan rätta till misstagen och skicka en ny ansökan. Om ansökan godkänns skickas dokumenten till National Visa Center (NVC).

NVC skickar sedan ett paket med instruktioner och dokument till de sökande i det utländska landet. Dokumenten innehåller ärendets nummer och fakturans ID-nummer. Dessa kommer att användas när ansökningsförfarandet inleds och för att de sökande ska kunna betala avgifterna.

På grund av taket för antalet F4-viseringar som finns tillgängliga varje år kan de sökande dock inte påbörja sin ansökningsprocess förrän deras prioritetsdatum är aktuellt. Detta innebär att du endast kan ansöka om F4-visum när det är din tur i den kronologiska ordningen för alla ansökningar om F4-visum. Om det till exempel finns så många ansökningar att de överskrider två års gränser kommer din ansökan att behandlas under det tredje året.

Ansöka om F-2A-visum

När ditt prioritetsdatum blir aktuellt kommer NVC att informera dig om att du kan påbörja ansökningsprocessen för F4-visum. Om du som syskon till en amerikansk medborgare är gift och har minderåriga barn måste ni alla enskilt lämna in ansökningar om F4-visum. Detta fylls i på en amerikansk ambassad eller ett amerikanskt konsulat i ditt bosättningsland.

File Form DS-260

Formuläret DS-260, Immigrant Visa Electronic Application är den blankett som alla som ansöker om immigrantvisum måste lämna in. Du, din make/maka och dina barn måste lämna in en blankett DS-260 vardera. Detta är ett onlineformulär där du måste ange din bakgrundsinformation och dina skäl för invandring. För att få tillgång till det måste du ange ditt NVC-ärendenummer så att det kan länkas till din godkända ansökan. När du skickar in DS-260-blanketten får du en bekräftelsesida och ett nummer som du måste spara för att skicka till NVC tillsammans med dina andra styrkande handlingar.

Fullständig läkarundersökning och vaccination

Alla invandrare som ansöker om USA måste uppfylla kraven på läkarundersökningar och vaccinationer om de vill bo permanent i landet. Därför kommer NVC att informera dig om vilka läkarundersökningar och vacciner du och din familj måste genomgå för att uppfylla kraven för F4-visum. Du måste besöka licensierade läkare och få vaccinerna samt fylla i de dokument som undertecknats av läkaren. Dessa dokument kommer att bifogas som stöddokument när du skickar dem till NVC.

Kompilera dokumentfil

Din dokumentfil måste innehålla all nödvändig dokumentation som stöder ditt ärende. Du måste övertyga NVC och USA:s ambassad eller konsulat om att du och din familj uppfyller alla krav och är berättigade att få F4-visum. Dokumentationen måste innehålla följande:

 • Dina giltiga pass som är giltiga i mer än 6 månader efter din planerade inresa till USA (ditt pass, din makes och din makas och dina minderåriga barns pass i förekommande fall)
 • En undertecknad blankett I-864, Affidavit of Support from the U.S petitioner (sökandens syskon)
 • Formulär DS-.260 bekräftelsesida
 • Dokument för medicinsk undersökning och vaccination
 • Två fotografier per person enligt fotokrav för amerikanskt visum
 • Ditt giltiga äktenskapscertifikat för att bevisa ditt äktenskap
 • Födelsebevis eller adoptionshandlingar för dina barn
 • Domstols- och brottsregister och/eller polisintyg
 • Om du har varit gift tidigare, måste du ta med dig skilsmässor eller dödsattester för att bevisa att äktenskapet var officiellt avslutat
 • Om du har tjänstgjort i militären måste du ta med dig dina militära handlingar

Tillhör intervju

Alla immigranter som ansöker om invandring måste gå igenom en intervju med en tjänsteman på U.USA:s ambassad eller konsulat i det land där de är bosatta. När NVC har försäkrat sig om att du har skickat alla nödvändiga dokument kommer de att boka in denna intervju åt dig och du måste delta i tid. Om din make/maka och dina minderåriga barn också ansöker tillsammans med dig måste de också följa med till intervjun. Intervjuaren kommer att ställa frågor om din bakgrund och avgöra om du ska få F4-visum.

Mottag NVC-paketet och res till USA

Om ambassaden godkänner ditt visum kommer det att stämplas i ditt pass. I samband med det kommer ambassaden också att ge dig ett paket som du måste ta med dig när du först reser in i USA. Du får inte öppna paketet under några omständigheter. En immigrationstjänsteman i USA:s inresehamn kommer att öppna det och avgöra om du får resa in i landet eller inte.

Hur mycket kostar F4-visumet?

Det finns olika avgifter som den sökande och den sökande måste betala under hela ansökningsprocessen för F4-visum. Beloppen varierar och fastställs av USCIS, Department of Homeland Security och den enskilda amerikanska ambassaden eller konsulatet där du ansöker. De viktigaste kategorierna av avgifter som måste betalas är följande:

 • Formulär I-130-ansökningsavgift
 • Behandlingsavgift för formuläret DS-260
 • Avgifter för läkarundersökning och vaccinationer
 • Avgifter för att få fram och översätta alla styrkande handlingar
 • USCIS Immigrant Fee som du måste betala efter att du har fått din visering och innan du reser till USA.USCIS kommer inte att utfärda ett Green Card till dig om du inte betalar denna avgift.

Hur lång är handläggningstiden för F4-visum?

Då F4-visumet har ett tak på antalet visum som utfärdas varje ännu kan handläggningstiden vara mycket lång. En beräknad tid för F4-visum kan variera från 1 år till ytterligheter på 10 år, vilket innebär att det kommer att ta lång tid innan du kan ansluta dig till ditt syskon i USA.

Får jag tillgång till amerikansk sjukvård med ett F4-visum?

Ja, du kommer att ha tillgång till sjukvård i USA som innehavare av ett F4-visum, men kostnaderna för att få medicinsk behandling i USA är bland de högsta i världen.

Behandlingen av ett brutet ben eller en bruten arm kommer att kosta dig 2 500 dollar, medan en vistelse på ett amerikanskt sjukhus kan kosta över 10 000 dollar i genomsnitt. Du bör välja en sjukförsäkring som passar dig bäst, som överlag också är prisvärd och täcker dina behov.

Andra typer av amerikanska familjebaserade invandrarvisum

Familjebaserade gröna kort betecknas med prefixet F. Det finns fyra typer av dessa viseringar:

 • F-1-visering ges till ogifta söner och döttrar till amerikanska medborgare och deras minderåriga barn
 • F-2-visering ges till make/maka och minderåriga barn (F-2A-visering) eller vuxna barn (F-2B-visering) till amerikanska medborgare.S Lawful Permanent Residents
 • F-3-visum ges till gifta barn till amerikanska medborgare som kommer att resa till USA med sina makar och minderåriga barn
 • F4-visum ges till syskon till amerikanska medborgare som kommer att resa till USA med sina makar och minderåriga barn. För att denna visering ska gälla måste den amerikanska medborgaren vara minst 21 år gammal.