Vilka är israeliterna?

Fråga: ”
Svar: Vilka är israeliterna? Israeliterna är Abrahams fysiska ättlingar genom Isak och Jakob. Gud ändrade Jakobs namn till Israel i 1 Mosebok 32:28. Från och med då kallades hans söner och andra ättlingar för ”Israels söner” eller ”israeliter.”
Jakob (eller Israel) hade tolv söner, stamfäderna till de tolv stammarna av israeliter. Mest korrekt kallas varje medlem av någon av Israels stammar för en ”israelit”. Vi ser denna användning av israelit ofta i Gamla testamentet (t.ex. 2 Mosebok 5:19; 3 Mosebok 24:10; Nehemja 9:2). Ordet israelit förekommer ytterligare flera gånger i Nya testamentet: Jesus kallar Natanael för en ”israelit” i Johannes 1:47, och Paulus kallar sig själv för en ”israelit” i Romarbrevet 11:1.
Ordet israelit används ofta synonymt med termerna hebré och jude. Det finns vissa tekniska skillnader som skiljer dessa ord åt, men för det mesta är ett sådant utbyte av termer godtagbart. Vi hänvisar ibland till israeliterna eller judarna som ”Guds utvalda folk”. Denna benämning är direkt knuten till det förbund som Gud slöt med Abraham i 1 Mosebok 12:1-3.
Israeliterna var också mottagare av andra förbund med Gud: det mosaiska förbundet (2 Mosebok 19-24), det palestinska förbundet (eller landförbundet) (5 Mosebok 29:1-29), det davidiska förbundet (1 Krönikeboken 17:11-14) och det nya förbundet (Jeremia 31:31, 33). Det nya förbundet utvidgades genom Guds nåd till att omfatta alla – både judar och hedningar – som tror på Jesus Kristus (Romarbrevet 10:12).
I Nya testamentet får ordet israelit en annan innebörd som har att göra med ens andliga tillstånd. Jesus kallade Natanael för en israelit ”verkligen” (Johannes 1:47). Flera år senare träffade Jesus Zachéus, som var född israelit, och sade om honom: ”I dag har frälsningen kommit till detta hus, eftersom även denne man är Abrahams son” (Luk 19:9). Vi kombinerar detta med Paulus undervisning om att ”de som har tro är Abrahams barn” (Galaterbrevet 3:7) för att dra slutsatsen att frälsningen inte grundar sig på fysisk härstamning utan på tron på Messias. Det finns en skillnad mellan en född israelit (utan tro) och en israelit ”verkligen” (som besitter Abrahams tro). Nikodemus, en israelitisk ledare, var tvungen att födas på nytt (Johannes 3:3).
Gud lovade att välsigna israeliterna när de höll Mose lag. Genom åren har Gud använt israeliterna på fantastiska sätt, som Paulus sammanfattar: ”De är israeliter, och till dem hör adoptionen, härligheten, fördragen, lagens givande, dyrkan och löftena. Till dem hör patriarkerna, och från deras släkte, enligt köttet, kommer Kristus, som är Gud över alla, välsignad i evighet. Amen” (Romarbrevet 9:4-5, ESV). Gud lovade också att hela mänskligheten skulle bli välsignad genom Abrahams släkt (1 Mos 12:3). Jesus Kristus är uppfyllelsen av denna universella välsignelse.