Vad är den heliga Koranen?

I islamisk tro står det att Gud uppenbarade sin visdom, sina lagar och instruktioner genom sin sista bok, den heliga Koranen. Den heliga Koranen säger att i varje tidsålder uppenbaras en bok. Gud har sänt ut ett antal böcker i det förflutna, men den sista och slutgiltiga uppenbarelsen är den härliga Koranen, som uppenbarades för den senaste och sista profeten, Muhammed, frid vare med honom.

Alla uppenbarelser som föregått den heliga Koranen sändes endast till en viss grupp människor och gällde en specifik period. Den sista och ultimata uppenbarelsen, den heliga Koranen, uppenbarades inte bara för en viss grupp människor – såsom muslimer eller araber – utan för hela mänskligheten, fram till tidens slut. En vägledande bok avsedd inte bara för människorna i hans tid utan för alla kommande generationer fram till den sista dagen.

Den heliga Koranen, som ibland stavas Koranen, är Guds ordagranna ord. Logiskt sett förkroppsligar och representerar boken Guds önskan att sända ett budskap till hela mänskligheten; ett budskap som är tänkt att följas fram till domedagen och som är skyddat från alla förändringar, subtraktioner eller tillägg.

Till skillnad från andra heliga skrifter som Bibeln har Koranen bevarats perfekt i både ord och betydelse – och på ett språk som fortfarande existerar idag. Medan muslimerna tror att det ursprungliga evangeliet sändes från Gud till profeten Jesus, frid vare med honom, för israeliterna, erkänner muslimer och bibelforskare att Bibeln inte skrevs av Gud eller Jesus själv, utan i stället skrevs av personer som levde efter Jesu bortgång, frid vare med honom. Kristna forskare erkänner att Bibeln har ändrats, förvrängts och förändrats under de senaste århundradena så att den innehåller människans ord och inte det gudomliga väsendet. Eftersom människohänder förändrade de tidigare skrifterna, omfattar Bibelevangeliet och dagens Torah, så som de publiceras, inte de exakta ursprungliga skrifterna i sin rena och obehindrade form. Gud, den Allsmäktige varnar i den heliga Koranen:

”Så ve dem som skriver ’skriften’ med sina egna händer och sedan säger: ’Detta är från Allah’, för att byta ut den mot ett litet pris. Ve dem för vad deras händer har skrivit och ve dem för vad de tjänar” (Koranen 2:79)

Kristna sekter är inte överens om vad som exakt räknas som en ”inspirerad bok” från Gud. Protestanterna lär sig att 66 verkligt inspirerade böcker utgör Bibeln, medan katolikerna har fått lära sig om existensen av 73 verkligt ”inspirerade böcker”. De första kristna under många generationer följde varken protestanternas 66 böcker eller katolikernas 73 böcker.

Då den heliga Koranen bekräftar existensen av de skrifter som sändes före den, inklusive den judiska Toran och Jesu evangelier, frid vare med honom. Den heliga Koranen upphäver alla tidigare skrifter och blir vägledningens bok för hela mänskligheten.

Koranen uppenbarades för att vägleda mänskligheten i varje aspekt av deras liv. Koranen är en vägledning, en instruktionsbok om hur ens liv ska levas. Koranen är en personlig guide som navigerar en genom hans eller hennes dagliga strider. På samma sätt som när man köper en dator eller någon annan elektronisk apparat levereras den med en bruksanvisning som anger hur maskinen ska användas. Man rekommenderas att läsa livets bruksanvisning, den heliga Koranen, och leva på det sätt som vår skapare har bestämt. Hur skulle människan kunna veta sin roll och syftet med sin existens om hon inte får tydliga och praktiska instruktioner om vad Gud vill ha av henne? Om man följer riktlinjerna noggrant kommer man att belönas med ett bättre liv; här i denna värld och i det hinsides. Om man inte lyder Gud och går emot hans befallningar kommer man att få konsekvenserna i denna värld och i det hinsides.

Koranen är den primära källan till islam för alla muslimer. Boken är och har alltid varit skriven på arabiska språket. Koranen är så unik i innehåll och stil att den inte kan översättas; därför ska varje översättning endast ses som en tolkning av Koranens innebörd.

Distinktioner måste göras mellan den heliga Koranen och dess översättningar. Alla översättningar av Koranen är inte Koranen i sin sanna och rena form; den är endast en översättning och förklaring av det ursprungliga mästerverket, författat av den Allsmäktige. En översättning av Koranen är inte Guds ord. Olika översättningar av Koranen är avsedda att hjälpa icke arabisktalande målgrupper att förstå dess innebörd; ändå finns det bara en enda Koran. Eftersom varje översättning av Koranen inte är det ursprungliga verket och endast är mänskligt skapad till sitt innehåll, är det en ofullständig översättning som garanterat innehåller fel. Vissa översättningar kan vara överlägsna andra i sin språkliga stil eller sina tolkningar av Koranen. Det återstår endast en sann version av denna tidlösa bok eftersom endast originalkoranen innehåller de exakta arabiska orden som talats av Gud; uppenbarade för profeten Muhammed, frid vare med honom, av ängeln Gabriel

Om en muslim i Asien läser en vers ur Koranen kan man vara säker på att en annan muslim reciterar samma ord i det avlägsna Afrika. Inga skillnader kommer att finnas mellan de två som reciterar. Gud har lovat att alltid bevara Koranen och skydda sin bok från alla försök att modifiera eller ändra dess text eller budskap. Detta innebär att Gud kommer att skydda sin bok mot alla mänskligt skapade ändringar, förvrängningar, tillägg, subtraktioner eller manipuleringar i någon form. Gud säger i Koranen:

”Det är sannerligen vi som har sänt ner Koranen, och sannerligen kommer vi att vara dess väktare.” (Koranen 15:9)

Ordet ”Koran” översätts språkligt till ”recitation”, vilket innebär recitationen av Guds, den härliges, ord via ängeln Gabriel till profeten Muhammed. Därefter reciterade profeten, frid vare med honom, samma ord till folket. Som tidigare nämnts tror muslimer också på evangeliet och Toran, men den heliga Koranen är Guds slutliga testamente, Guds fullständiga ord, som ger vägledning för alla människor som lever nu och i framtiden.

Koranen uppenbarades för första gången under den heliga månaden Ramadan – som är den nionde månaden i den islamiska månkalendern. Resten av dess budskap uppenbarades bit för bit under de följande 23 åren. Varje avsnitt uppenbarades i kölvattnet av en betydelsefull händelse i profeten Muhammeds liv, frid vare med honom. Slutligen sammanställdes det sedan som en helhet under hans livstid.

Koranen är ett allmänt känt och memoriserat dokument. Koranen är den enda bok som memoreras av miljontals människor i alla åldrar runt om i världen, med alla språk och bakgrunder, från den ena änden till den andra. Koranen är den mest spridda och frekvent lästa boken i världen, både idag och under det senaste årtusendet. Även utan att ha ett fotografiskt minne har barn och vuxna i Asien, Afrika, Europa och över hela världen memorerat denna bok som innehåller över 600 sidor ord för ord. Nästan alla muslimer har memorerat någon del av den heliga Koranen för att läsa den i sina böner. Detta beror på Allahs hållna löfte om Koranens innehåll att den skapades och utformades för att vara lätt att förstå och memorera.

”Och i sanning har Vi gjort Koranen lätt att komma ihåg; vem är då villig att ta den till sitt hjärta?” (Koranen 54:17)

Profeten Muhammed, frid vare med honom, fick order av Gud att förmedla innehållet i den heliga Koranen till folket. Detta var ett enormt ansvar som vägde tungt på honom.

”Och vi har inte uppenbarat boken för er, utom för att ni ska klargöra för dem det som de har varit oense om och som vägledning och barmhärtighet för ett folk som tror.” (Koranen 16:64)

Koranen behandlar alla ämnen som berör människor, såsom doktrin, vishet, tillbedjan, lag, affärer och mycket mer. Dess centrala tema är förhållandet mellan Gud och hans skapelse. Koranen lär ut konsten att leva. Koranen innehåller riktlinjer och läror, både för individer och för samhället. Koranen innehåller också riktlinjer och instruktioner för korrekt mänskligt beteende, ett rättvist ekonomiskt system, rituell tillbedjan, etik och moraliskt beteende, affärer, regering med mera.

Koranen innehåller tecken på Guds storhet: mirakel, liknelser och lärdomar. Koranen förklarar begreppet Gud, hans namn och attribut. Den beskriver vad som är tillåtet och vad som är förbjudet; den lär ut grunderna för gott uppförande och moral och innehåller domar och riktlinjer om hur man dyrkar Gud och lever. Koranen beskriver också paradisets och helvetets utseende och egenskaper. Koranen berättar historier om tidigare nationer och deras misstag, inte för att väcka hat utan för att ge lärdomar som kan utbilda oss mot att göra samma misstag som de gjorde. Syftet och målet med dessa berättelser är att vi ska lära oss av de utmärkta förebilder och dåliga exempel som finns i vårt förflutna. Koranen uppmanar mänskligheten att tro på Gud, hans änglar, hans böcker, hans budbärare, den sista dagen, på ödet och det gudomliga beslutet.

Koranen liknar ingen annan bok, eftersom den fungerar som en oändlig källa till intellektuell visdom och andlig förhöjning. Den renar hjärtat. Den heliga Koranen lär ut att man ska vara sanningsenlig och aldrig ljuga eller fuska. Koranen lär oss att ge välgörenhet till de fattiga och att vara snälla mot våra föräldrar, grannar, familj och vänner.

Trots vad du kanske har hört om Koranen lär den heliga boken inte ut hat, våld eller dödande. Koranen är en bok som bygger på kärlek, medkänsla, tro och god vilja. Koranen kallar den:

”…fredens vägar” (Koranen 5:16)

och beskriver:

”…försoning som den bästa politiken” (Koranen 4:128)

Koranen säger att:

”…Gud avskyr all störning av freden” (Koranen 2:Det finns många verser i hela Koranen som visar på Guds kärlek till fred och godhet, och han befaller mänskligheten att:

Gud påminner oss om sin kärlek, medkänsla och barmhärtighet genom att inleda 113 av de 114 kapitlen i sin heliga bok med följande uttalande: ”I Guds namn, den mest nådige/älskande, den mest barmhärtige.’ Om du går igenom sidorna i Koranen kommer du att se oändliga exempel på Guds kärlek, barmhärtighet, medkänsla, förlåtelse och rättvisa för alla hans skapelser. Koranen är också en hoppets bok. Gud påminner mänskligheten om att inte ge efter för förtvivlan. Oavsett vilka synder man kan ha begått kommer den som vänder sig till Gud med ånger och söker förlåtelse att få förlåtelse och sin frälsning försäkrad.

I motsats till vad många tror tvingar Koranen ingen att vända sig till islam mot sin vilja. Den tvingar ingen att leva enligt islamisk moral. Även om det är en plikt för muslimerna att förmedla och lära ut Gud och moralen i Koranen till andra, kallar de människor till Guds väg endast med vänlighet och kärlek och tvingar dem aldrig till något. Gud säger i sin bok:

”Det ska inte finnas något tvång i religionen. Den rätta vägen har blivit tydlig från den felaktiga. Så den som inte tror på falska gudar och tror på Allah har tagit tag i det mest pålitliga handtaget utan att det har gått sönder, och Allah är hörande och vetande.” (Koranen 2:256)

Värderingarna i Koranen håller en muslim ansvarig för att behandla alla människor, oavsett om de är muslimer eller inte, på ett rättvist, vänligt och rättvist sätt. Koranen lär ut hur viktigt det är att skydda och ta hand om de behövande, de föräldralösa och de oskyldiga. Koranen förhindrar och varnar för spridning av skadegörelse, olagligt dödande, bedrägeri, avundsjuka, berusningsmedel och misshandel av människor, djur och växter. Gud säger:

”Och när han går bort strävar han över hela landet för att orsaka fördärv där och förstöra grödor och djur. Och Allah tycker inte om korruption.” (Koranen 2:205)

Islam har två primära källor, den heliga Koranen och de autentiska traditionerna/uttalandena från den siste profeten, Muhammed, frid vare med honom, som förklarar och ibland utvidgar de begrepp som presenteras i Koranen.

Koranen är tänkt att läsas högt och i en vördnadsfull och melodisk ton. Koranen består av 114 enheter eller kapitel, som på arabiska kallas sura, och varje mening eller fras i Koranen kallas för en ”Aaya”, som översatt betyder ”tecken”; eftersom det är ett tecken på att Gud existerar. Ordet ”Aaya” har också den associerade betydelsen av ”mirakel” eller ”bevis”, vilket beskriver verserna i Koranen. Koranen var inte tänkt att berätta en kronologisk historia, och bör därför inte ses som en sekventiell berättelse likt Första Moseboken.

Profeten Muhammed, frid vare med honom, var inte författare till denna bok. Koranen sändes ner till en profet som var obildad, som inte kunde läsa, skriva eller räkna och som inte hade någon utbildning; dessa egenskaper fungerar som tillräckliga bevis för att han inte var författare till den heliga texten. Koranen utmanar alla som tvivlar på bokens gudomliga ursprung att presentera en annan helig text som är lika värdefull. Varje dokument som gör anspråk på att innehålla Guds ord bär en tung börda. Utan tydliga bevis eller med förekomsten av en enda motsägelse som hittas i boken skulle Guds uppenbara ord bevisas vara falskt. Koranen saknar motsägelser och innehåller inte heller någon information som bekräftats vara falsk.

Koranen är ett levande mirakel i det arabiska språket; den är oefterhärmlig i sin stil, form och andliga inverkan. Koranen är ett mirakel eftersom den uppnår språklig perfektion i det arabiska språket. Koranen förklarar till exempel komplicerade juridiska frågor som arv med hjälp av enkelt tal och bildspråk på det arabiska språket. Koranen har sin unika rytm, stil, rim och genre och liknar ingen annan bok. Det faktum att Koranen använder futuristisk terminologi och beskrivningar som sträcker sig långt bortom kunskapen och förståelsen hos en person som levde i öknen på 700-talet är ett mirakel.

Koranen är ett mirakel eftersom den innehåller hundratals vetenskapliga fakta som senare har bekräftats vara korrekta, flera år efter det att boken uppenbarades. Koranen är ett mirakel på grund av den makt och effekt den utövar på människor över hela världen. Den förändrar miljontals människors liv och synsätt. Den förvandlar människor till bättre människor. Koranen är ett mirakel på grund av dess otroliga andliga kraft och psykologiska effekter. Koranen är ett mirakel på grund av hur den har förändrat och påverkat mänsklighetens historia på så många sätt genom åren.

Om Koranen innehåller redogörelser för hundratals vetenskapliga mirakel är Koranen inte en vetenskaplig bok – inte heller en bok om teknik eller medicin. Koranen är en bok om vägledning och tecken som bevisar dess gudomlighet. I takt med att islams tro fortsatte att växa århundrade efter århundrade utvecklades vi till den moderna vetenskapens tidsålder. Under denna era började många vetenskapliga upptäckter bekräfta många relaterade verser i Koranen.

Koran är Guds största mirakel. Koranen är ett bevis på islams sanningshalt. Koranen är det stående och eviga underverket och miraklet. Koranen är ett så betydande mirakel att alla andra anses triviala jämfört med Koranen. Koranen är ett dokument som innehåller tusentals mirakel som bevisar dess gudomliga ursprung. Den innehåller redogörelser för mirakel när de inträffar och expanderar från en dimension till en annan.

Hämta dina exemplar av The Sincere Seeker Adult & Children BOOKS från Amazon https://amzn.to/3n63EIC

eller köp The Sincere Seeker KIDS 10-Book Collection Kit 👶🏻 från https://www.thesincereseeker.com/kids

💥 Prenumerera på The Sincere Seeker YouTube Channel & Sätt på notifikationer! 🔔 🎥 https://goo.gl/ckDmLs 💥