Wat is God (ईश्वर)? En wie is Heer (भगवान)

India’s religieuze cultuur en tradities staan vol met woorden als Ishwhar, Paramatma, Parbrahma, Parmeshwar, Prabhu en nog veel meer. Het is echt de filosofische diepgang van de Indiase cultuur dat zij heeft geprobeerd om ‘die’ kracht die onzichtbaar is en die ervaringen die gewoon niet kunnen worden uitgedrukt, in woorden uit te drukken. Deze woorden zijn niet genoeg om het Oneindige Bestaan volledig uit te drukken, maar toch, het is het hoogtepunt van de prestaties van de Indiase Filosofie, Religies en Cultuur dat zelfs met deze paar woorden zij het initiatief namen om het woordloze, uitgestrekte, oneindige, vormloze bestaan en zijn ervaring uit te drukken.

Wet van Dualiteit

Het is een wet van de natuur dat zodra een voorwerp, persoon of situatie verschijnt, er een dualiteit van interpretaties aan verbonden raakt. Deze interpretaties van goed of slecht zijn, juist of verkeerd, volledig of onvolledig, enz. ontstaan in elke tijdsperiode en op elke plaats; en deze zelfde dualiteit heeft zich ook voorgedaan in het geval van de woorden Ishwar, Bhagwan, Parbrahma, Parameshwar en anderen. Terwijl aan de ene kant deze woorden hebben getracht de uitgestrektheid van het Oneindige in zich te bereiken, heeft aan de andere kant de bekrompen visie van verschillende religieuze sekten en hun vertegenwoordigers geen eerlijk recht gedaan aan het gebruik van deze woorden. Terecht, de onvolledigheid van de ervaring kan nooit volledig de volledigheid weerspiegelen die in deze woorden ligt. Deze woorden kwamen voort uit de ervaringen van de ware wijzen en zieners van de Indiase cultuur, maar in de loop der eeuwen belandden zij in de handen van boekbespiegelde geleerden. Het grootste verlies voor de mensheid was dat in plaats van deze woorden de essentie van Spiritualiteit gemakkelijk en gemakkelijk te maken voor een zoeker, zij ze tot louter synonieme religieuze uitspraken maakten die de diepe spirituele filosofie die erin ligt verder compliceerden en moeilijk te bereiken maakten.

Duality of Heart & Mind

Vandaag de dag is iedereen in de wereld van religie in de war. Een God aanbidden, aan Hem toegewijd zijn, rituelen volgen die naar Hem leiden – dit alles zit in ons DNA, en dus willen we het allemaal van nature doen. Maar omdat we de echte filosofische en spirituele betekenis van deze daden niet kennen, bestempelen we alles, van aanbidding en toewijding tot religieuze praktijken, als louter bijgeloof en schrikken we ervoor terug om ze te doen. Onze overdreven logische redenering twijfelt aan alles! De ironie is dat het zo belangrijke leven gevende en leven ondersteunende ‘hart’ deze rituelen wil volgen, maar zijn ondergeschikte – het leven organiserende ‘verstand’ zegt dat deze daden niet logisch zijn, dus legt ons verstand een aantal verwrongen logica’s op en overheerst het hart.

Heden ten dage, wanneer alle gemeenschappen en zelfs de eigen sekten van religies zich bezighouden met debatten en letterlijke gevechten om hun opvattingen aan de anderen op te leggen, is het gezicht en de identiteit van de Waarheid zelf vervaagd. Dit zijn diepe en zielsvolle woorden die tot nu toe verloren gingen in onze debatten en confrontaties. Maar vanaf nu moeten we de spiritualiteit van deze woorden begrijpen en een diepe grenzeloze liefde ontwikkelen voor het Oneindige Goddelijke Bestaan. Door een gebrek aan zielservaring hebben de sprekers van deze goddelijke woorden de extase van de zielsuitdrukkingen die erin schuilt verloren. En dus is dit de tijd, dit is de juiste tijd om de Goddelijkheid opnieuw te laten bloeien uit de zaden van deze woorden, om alle door de geest opgeworpen vragen jegens hen te doen vallen, om een einde te maken aan het grove onrecht dat hen is aangedaan en om een nieuw tijdperk van Spiritualiteit te beginnen vanuit de betekenis en het gevoel van deze woorden.

Dit is het juiste moment om de Goddelijkheid opnieuw tot bloei te brengen vanuit de zaden van deze woorden, om alle door de geest opgeworpen vragen jegens hen te doen vallen, om een einde te maken aan het grove onrecht dat hen is aangedaan en om een nieuw tijdperk van spiritualiteit te beginnen vanuit de betekenis en het gevoel van deze woorden.

Een fragment uit de Satsang waarin Ishwar & Bhagwan (Hindi)

Er zijn twee onschatbaar kostbare woorden die ons door onze wijzen en zieners zijn geschonken – dit zijn Ishwar en Bhagwan. Het Engelse woordenboek geeft ze dezelfde betekenis als ‘God’ en ‘God’; de huidige Hindi grammatica noemt ze ook synoniemen, maar alleen spiritualiteit kan het onrecht zien dat door deze ‘betekenissen’ en ‘grammatica’s’ wordt aangedaan. Alleen spiritualiteit kan de fundamentele verschillen in de uitdrukkingen van deze woorden op juiste wijze verduidelijken, iets wat niet kan worden genegeerd om onze beperkte visie te verruimen en onze overtuigingen in de juiste richting te ontwikkelen, zonder de basispijlers van een van onze religieuze geloofssystemen te doen schudden. Het is alleen vanwege een gebrek aan begrip van het mysterie dat in deze woorden verborgen ligt, dat zelfs in de nobele wereld van religie, de ene religie de andere bestrijdt, de ene sekte van dezelfde religie zelf in oppositie is tegen een andere sekte. Maar als God ‘Eén’ is, waarom zijn er dan zoveel verschillen, tegengestelde houdingen en zelfs gevechten in het begrijpen van deze ENE GOD? De reden is zeker een gebrek aan de vereiste zielservaring van de predikers en een zeer koppig ego van de propagators. We hoeven alleen maar de gordijnen van onze verkeerde overtuigingen en ego’s te verwijderen, en dan zal de alomtegenwoordige-oneindige-eeuwige aard van deze goddelijke woorden zichzelf aan ons presenteren.

Ishwar is een Energie, een Oneindige Bestaan!

Bhagwan is een Gerealiseerd Individu die het Oneindige Bestaan in zichzelf heeft ervaren !!

Ook in de Engelse woordenschat vinden we 2 woorden – God en Heer. Deze twee woorden kunnen terecht worden vervangen door hun Hindi tegenhangers – God als Ishwar en Heer als Bhagwan. Laten we beginnen met de duidelijkheid.

God – God is een Energie, een Oneindig Bestaan!
Lord – Lord is een Gerealiseerd Individu die het Oneindige Bestaan van binnen heeft ervaren!

God – Het volledige Bestaan, de onschepbaar-onvernietigbare Energie of Shiva in zijn oneindige, grenzeloze, multiversale, voorbij ruimte en tijd staat wordt God genoemd.
Lord – Die grote zielen die de oneindige grootsheid van het complete Bestaan in zichzelf hebben ervaren en er Eén mee zijn geworden, worden Lord genoemd.

God – De energie die ongeboren-onsterfelijk-onvernietigbaar is en vóór de tijd bestond en zelfs na de tijd zal voortbestaan, is God.
Lord – Zij die een innerlijke kracht ontstaken door zich bewust te worden van de nutteloosheid van het vastzitten in de cirkel van geboorte en dood en vervolgens de reis naar onsterfelijkheid ondernamen, hun eigen Onverwoestbare Bestaan ervarend, zijn Lords.

God – Als substantie is God oneindig en grenzeloos.
Lord – Als substantie zijn Lords in een beperkte lichaamsvorm met een beperkte levensduur. Daarom vieren we de geboortedag, Nirvana-Jayanti, enz. van een Heer, maar doen we dat niet voor God – het Bestaan – dat voorbij de tijd is.

God – God is vormloos in termen van kleur, geur, en tastzin.
Lord – Lords hebben een lichamelijke vorm en kunnen gezien en gevoeld worden als ze als lichaam leven.

God – De Onschepbaar-Onvernietigbare Energie en Shiva, het Ene Multiversele Bestaan, zijn uitdrukkingen om de Goddelijkheid van God weer te geven.
Lord – In de Hindoe-tradities worden Shri Rama, Krishna, enz. Lord genoemd. In de Jain tradities worden alle Teerthankaras, Kevalis, etc., die erin geslaagd zijn hun Ashta Karmas te beëindigen en ondergedompeld zijn in de Oneindige Bestaanigheid in zichzelf, Heer genoemd. De boeddhistische traditie noemt Gautama Boeddha Heer, de christelijke traditie noemt Jezus Heer, terwijl de sikh-traditie Guru Nanak Dev als Heer noemt.

De subtiele verschillen in de woorden ‘God’ en ‘Heer’ zijn zelfs voelbaar wanneer we ‘Heer’ Shri Ram, ‘Heer’ Krishna, ‘Heer’ Mahavira zeggen… en niet ‘God’ Shri Ram, ‘God’ Krishna, ‘God’ Mahavira!

God – De reden voor de aanwezigheid van God is dat hij de hele Leela (het spel) creëert, beheert en vervolgens weer opheft.
Lord – De reden voor de aanwezigheid van Lord is dat zij de scheppingen-variaties-stabiliteit (Uttpaad-Vyay-Dhruv) van hun Ziel en Natuur realiseren en een afgod-om-te-volgen worden wanneer zij hun cirkels van Leven en Dood beëindigen door God binnenin zich te realiseren.

God – Het grofste Universum tot de kleinste atomen zijn allemaal tevoorschijn gekomen en zijn manifestaties van God.
Lord – Lord is een uniek persoon die erin geslaagd is datzelfde Bestaan van binnen te ervaren.

God – God is die Onverwoestbare Energie die onze beschermer is, die zorgt voor en voedt ieder mens en ieder deeltje van zijn schepping. Of we het nu weten of niet, de Energie en de Bestaanswijze die waakt over de werking tot de expansie van het hele universum tot de systematische werking in de kleinste atomen – dat is God.
Lord – Lord is niet onze hoeder, Hij is onze gids die ons de weg wijst om die Bestaanswijze te ervaren terwijl we in dit menselijk lichaam leven.

God – Aangezien God onze liefhebbende vader, moeder en een beschermer is die door zijn schepping ons allen heeft gebaard, ligt het in ons recht dat wij tot God bidden voor ons voortbestaan, welvaart, welzijn, enz.
Heer – Aangezien Heer geen voogd is maar een gids, hebben wij geen relatie met Hem voor het behoud van ons levensonderhoud, welvaart, gezondheid, enz. Heer wordt vereerd en dient alleen aanbeden te worden voor Zijn leringen die een katalysator kunnen zijn voor de eeuwige verlossing van onze ziel.

God – De basisnatuur of het karakter van Alles – hitte in vuur, vloeibaarheid in water, kennis in een Ziel – is God.
Lord – Iemand die zijn Zielenbestaan en Karakter heeft gerealiseerd en ervaren is Lord.

God – Voor God, die een tijdloos Bestaan is, zijn er bijna een maand lang festiviteiten in een jaar zoals Navaratri, Shivratri, enz. om zijn aanwezigheid te vieren.
Heren -Heren hebben een leeftijd en specifieke feestelijke momenten in hun leven. Als zodanig zijn er specifieke festivals zoals Janmashtami, Diwali, Dussehra, Mahavir Jayanti, Buddha Purnima, Panch Kalyanak enz, over het algemeen dagvullend, om het pad te vieren dat door de Heer is gewezen.

God – De ‘gelovige’ filosofie (theïst) propageert de aanvaarding van God, terwijl de Atheïstische (niet-gelovige) filosofie het bestaan van God niet aanvaardt.
Lord – Het zien van de heersende verkeerde praktijken in welke tijd, regio of geloofsovertuiging dan ook, Lords als Mahavira, Boeddha, Krishna en alle anderen zetten een filosofie voor, in overheersing over de andere, om spirituele principes te herstellen voor het bereiken van het Zielenbestaan.

God – God kan niet worden beperkt tot welke religie, cultuur of sekte dan ook. God is datzelfde Ene Bestaan voor iedereen.
Lord – Met elke Lord begint een nieuw tijdperk van religie en wordt een nieuwe sekte van volgelingen geboren.

God – In het Hindi aangeduid als Ishwar!
Lord – In het Hindi aangeduid als Bhagwan!

Door de ware aard van Ishwar (God) en Bhagwan (Heer) te begrijpen, wanneer we een geloof, navolging, godenverering of rituele praktijk aangaan, wordt ons blinde geloof een ware devotie en worden onze ondoordachte praktijken heilige offerdaden. Wat de geschoolde klasse tegenwoordig een blind geloof en primitieve dogma’s noemt, zijn in feite filosofieën van spiritualiteit die het vermogen van kortzichtige intelligentie en logisch redeneren te boven gaan. Echter, met een diep begrip van en nadenken over deze verschillen, kunnen we onszelf een kans geven om zowel onze interne als externe conflicten en complicaties op te lossen die al eeuwen voortduren. Wanneer onze overtuigingen de Genade van de Waarheid krijgen, wordt ons leven gezegend met een wonderbaarlijk vermogen om onderscheid te maken tussen goed en kwaad, edel en kwaad, blijvend en tijdelijk, en om juist te handelen – met bidden om de zegeningen van God, de Ishwar en aanbidden om de Leiding van Heer, de Bhagwan.

– Sri Ben Prabhu