Odpovědi

Křesťané, kteří se chtějí líbit Pánu, mají často otázky ohledně desátků. Slovník definuje slovo „desátek“ jako „desátou část něčeho, která se platí jako dobrovolný příspěvek nebo jako daň, zejména na podporu náboženského zařízení“. Ve Starém zákoně se jednalo o běžnou praxi, která byla vyžadována od příslušníků izraelského národa.

Mnozí křesťané věří, že tento princip dávání jedné desetiny by měl být přenesen i do Nového zákona při dávání církvi a dalším křesťanským organizacím. Do této kategorie by patřil i Billy Graham. Řekl: „V našem vlastním domě jsme zjistili, stejně jako tisíce dalších, že Boží požehnání devíti desetinám, když je odevzdáváme, pomáhá, aby se dostaly dál než desetiny bez jeho požehnání“. Nicméně ani tehdy není v Písmu zodpovězena otázka, zda dávat desátek z čistého nebo hrubého příjmu, ani otázka, zda jej dávat celý místní církvi, nebo do něj zahrnout i jiné služby. Domníváme se, že takové rozhodnutí by mělo vycházet z osobního přesvědčení.

Jiní křesťané, kteří dávají desátky, tak činí prostě proto, že respektují starozákonní zásadu a považují ji za užitečný začátek svého dávání. Nevěří však, že desátky jsou novozákonní povinností. V Novém zákoně o něm není zmínka s výjimkou případů, kdy se popisují starozákonní praktiky, nebo v evangeliích, kde se Ježíš obrací k lidem, kteří byli pod starozákonním zákonem. Všimněte si Ježíšových poznámek k farizeům v Lukášově evangeliu 11,42.

Novozákonní učení o dávání, které vám může být užitečné, najdete v 1. Korintským 16,2: „Každý z vás ať si první den každého týdne odloží částku odpovídající jeho příjmům.“ Tato pasáž přináší čtyři body: měli bychom dávat individuálně, pravidelně, metodicky a přiměřeně.

Záležitost vašeho dávání je mezi vámi a Bohem a on vždy bere v úvahu naše okolnosti. On ví, kdy jsou nad naše síly, abychom je řídili a ovládali. Důležité je, abychom dávání vnímali jako výsadu, a ne jako břemeno. Nemělo by vycházet z pocitu povinnosti, ale spíše z lásky k Pánu a z touhy po pokroku jeho království.

Druhý list Korintským 9,6-7 říká: „Pamatujte na toto: Kdo skoupě rozsévá, bude také skoupě sklízet, a kdo štědře rozsévá, bude také štědře sklízet. Každý ať dává to, pro co se rozhodl ve svém srdci, ne neochotně nebo z donucení, neboť Bůh miluje radostného dárce.“

Hlubší otázka, jak vidíte, je tato: Co má v našem životě přednost? Je Kristus skutečně na prvním místě, nebo dáváme přednost sobě a svým vlastním přáním? Ujistěte se, že Kristus je ve vašem životě na prvním místě, a pak ho požádejte, aby vás vedl

.