Kdo jsou Izraelité?

Dotaz: „Kdo jsou Izraelité?“
Odpověď: Kdo jsou Izraelité? Izraelité jsou fyzičtí potomci Abrahama skrze Izáka a Jákoba. V Genesis 32,28 Bůh změnil Jákobovo jméno na Izrael. Od té doby se jeho synům a dalším potomkům říká „synové Izraele“ nebo „Izraelité“.
Jakob (neboli Izrael) měl dvanáct synů, předků dvanácti izraelských kmenů. Nejsprávněji se každý příslušník některého z izraelských kmenů nazýval „Izraelita“. S tímto použitím výrazu Izraelita se ve Starém zákoně setkáváme často (např. Exodus 5,19; Leviticus 24,10; Nehemiáš 9,2). V Novém zákoně se slovo Izraelita vyskytuje ještě několikrát: Ježíš nazývá Natanaela „Izraelitou“ v J 1,47 a Pavel sám sebe nazývá „Izraelitou“ v Římanům 11,1.
Slovo Izraelita se často používá jako synonymum k výrazům Hebrej a Žid. Existují určité technické rozdíly, které tato slova oddělují, ale většinou je takové zaměňování pojmů přijatelné. O Izraelitech nebo Židech někdy hovoříme jako o „Božím vyvoleném lidu“. Toto označení je přímo spojeno se smlouvou, kterou Bůh uzavřel s Abrahamem v Genesis 12,1-3.
Izraelité byli také příjemci dalších smluv s Bohem: Mojžíšovy smlouvy (Exodus 19-24), Palestinské (neboli zemské) smlouvy (Deuteronomium 29,1-29), Davidovy smlouvy (1. Paralipomenon 17,11-14) a Nové smlouvy (Jeremiáš 31,31.33). Nová smlouva byla z Boží milosti rozšířena na každého – Žida i pohana – kdo uvěří v Ježíše Krista (Římanům 10,12).
V Novém zákoně získává slovo izraelita další konotaci, která souvisí s duchovním stavem člověka. Ježíš nazval Natanaela „vskutku Izraelitou“ (Jan 1,47). Po letech se Ježíš setkal se Zacheem, který byl rodem Izraelita, a řekl o něm: „Dnes přišlo do tohoto domu spasení, protože i tento člověk je synem Abrahamovým“ (L 19,9). Když to spojíme s Pavlovým učením, že „ti, kdo mají víru, jsou synové Abrahamovi“ (Galatským 3,7), dojdeme k závěru, že spasení není založeno na fyzickém původu, ale na víře v Mesiáše. Je rozdíl mezi Izraelitou od narození (bez víry) a Izraelitou „vskutku“ (mající Abrahamovu víru). Nikodém, izraelský vůdce, se musel znovu narodit (Jan 3,3).
Bůh slíbil, že Izraelity požehná, pokud budou dodržovat Mojžíšův zákon. V průběhu let Bůh používal Izraelity úžasným způsobem, jak shrnuje Pavel: „Jsou to Izraelité a jim patří přijetí, sláva, smlouvy, vydání Zákona, uctívání a zaslíbení. Jim patří patriarchové a z jejich rodu je podle těla Kristus, který je Bohem nade všemi, požehnaný navěky. Amen.“ (Římanům 9,4-5, ESV). Bůh také slíbil, že skrze Abrahamův rod bude požehnáno celé lidstvo (Genesis 12,3). Ježíš Kristus je naplněním tohoto univerzálního požehnání.